Jakie podmioty obejmuje badanie sprawozdzań finansowych

Sprawozdanie finansowe stanowi swego rodzaju raport roczny z działalności przedsiębiorstwa lub organizacji. W raporcie tym przedstawia się wyniki finansowe oraz sytuację finansową danego podmiotu. Na podstawie sprawozdania można więc określić, czy dana firma osiągnęła zyski w danym roku i jaka była ich wysokość. Pozwala także sprawdzić płynności finansową oraz określić poziom ewentualnego zadłużenia. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie powinno składać się z takich elementów jak:

  • wprowadzenie,
  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • przepływy pieniężne,
  • dodatkowe uwagi oraz informacje.

Każde sprawozdania finansowe powinno także charakteryzować się takimi cechami jak: wiarygodność, zrozumiałość, kompletność i sprawdzalność. Wynika to z tego, że raporty te są często przedstawiane inwestorom bądź akcjonariuszom, którzy na podstawie uzyskanych informacji decydują, czy warto dalej wspierać rozwój danej jednostki. Chociaż wszystkie sprawozdania finansowe powinny spełniać wymienione warunki, niektóre z nich podlegają ustawowemu badaniu. Badanie sprawozdań finansowych muszą zlecać m.in takie podmioty jak:

  • banki,
  • zakłady ubezpieczeń i reasekuracji,
  • SKOKI,
  • spółki akcyjne.

Obowiązek ten dotyczy także dużych podmiotów, które spełniają przynajmniej dwa, z trzech wymienionych niżej warunków. Warunkami tymi są średnioroczne zatrudnienie na poziomie przynajmniej 50 osób, suma aktywów na koniec roku rozliczeniowego na poziomie przynajmniej 2,5 miliona Euro lub przychody netto z prowadzonej działalności na poziomie co najmniej 5 milionów Euro. Na sporządzenie sprawozdania finansowego mogą zdecydować się również mikro jednostki. W takim przypadku, raport powinien obejmować przede wszystkim bilans, rachunek zysków i strat oraz ewentualnie informacje uzupełniające.

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane jest przez biegłego rewidenta, który po przeprowadzonej analizie dostarczonych dokumentów wyraża swoją opinię. Opinia ta sporządzana jest na piśmie i zawiera głównie informacje o tym, czy sprawozdanie spełnia wymogi przepisów ustawy o rachunkowości oraz, czy przedstawione w nim dane są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Poprzez wyrażenie swojej opinii, rewident uwiarygodnia lub nie informacje finansowe wskazane w sprawozdaniu. Należy podkreślić, że celem badania sprawozdań finansowych nie jest wytykanie błędów, a jedynie wskazanie pewnych niedociągnięć, których poprawienie mogłoby usprawnić działanie całej organizacji. Uzyskanie pozytywnej opinii rewidenta ma istotny wpływ na sposób postrzegania danego podmiotu na zewnątrz i jest pomocne m.in. przy próbach pozyskania kapitału.